Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD. PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

 

Czas realizacji: styczeń 2022 r. – wrzesień 2022 r.

 

Działania towarzyszące Podprogram 2021:

 

- styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

- lipiec

- sierpień

 

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

 

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej z jednoczesnym zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 220%)

 

- 1.542,20 PLN dla osoby samotnej,

- 1.161,60 PLN dla osoby w rodzinie.

Od 1 stycznia 2022 roku:

 

- 1.707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1.320,00 PLN dla osoby w rodzinie

 

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej lub posiłku. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

 

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ

 

Do udziału w programie osoby zainteresowane kwalifikowane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania Ośrodki Pomocy Społecznej. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez OPS, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu dystrybucji, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych lub posiłków. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może zgłosić się bezpośrednio do punktu dystrybucji PKPS z pominięciem OPS. Wymóg uzyskania skierowania z OPS nie dotyczy osób bezdomnych, które są kwalifikowane do pomocy żywnościowej bezpośrednio przez placówki PKPS.

 

Zasady przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:

Artykuły spożywcze są przekazywane osobom potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków (posiłki wydawane są tylko w placówkach uprawnionych takich, jak schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych, jadłodajnie, dzienne placówki opiekuńcze dla dzieci).

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego:

Minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2021.

 

Lp. Nazwa artykułu spożywczego Liczba opakowań na osobę Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l) Ilość artykułu spożywczego na osobę (kg/l)

1. Groszek z marchewką 8 0,4 3,2 kg

2. Koncentrat pomidorowy 7 0,16 1,12 kg

3. Powidła śliwkowe 5 0,3 1,5 kg

4. Makaron jajeczny świderki 9 0,5 4,5 kg

5. Kasza jęczmienna 2 0,5 1 kg

6. Mleko UHT 5 1 5 l

7. Szynka drobiowa 6 0,3 1,8 kg

8. Szynka wieprzowa mielona  4 0,3 1,2 kg

9.  Filet z makreli w oleju 5 0,17 0,85 kg

10.  Cukier biały 4 1 4 kg

Suma 55 opakowań  24,17 kg

 

Działania towarzyszące

 

Jednostki PKPS oraz organizacje współpracujące z PKPS realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

 

 • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
 • inne warsztaty indywidualne lub grupowe mające na celu aktywizację i włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących.

 

UWAGA: w warsztatach może wziąć udział każda osoba zakwalifikowana do pomocy żywnościowej. Informacje o warsztatach można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej lub placówce PKPS.

 

Jak można wykorzystać te produkty?

 

Dobre podpowiedzi (proste przepisy) potrawa i dań, w których można wykorzystać produkty z paczki określone w powyższym zestawie, można znaleźć w poniższej broszurze: PACZKA ŻYWNOŚCI I MOŻLIWOŚCI.

 

Punkty dystrybucji w Podprogramie 2021

 

Magazyn, punkt wydawania żywności ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl prowadzi dystrybucję w formie paczek dla mieszkańców:

 

 • Miasta Przemyśla
 • Gminy Orły
 • Gminy Fredropol
 • Gminy Krasiczyn
 • Gminy Dynów
 • Gminy Żurawica

 

Magazyn, punkt wydawania żywności ul. Pruchnicka 5, 37-500 Jarosław prowadzi dystrybucję w Podprogramie 2020 w formie paczek dla mieszkańców:

 

 • Miasta Jarosławia
 • Miasta i Gminy Sieniawa
 • Gminy Jarosław
 • Gminy Pawłosiów
 • Gminy Adamówka
 • Gminy Laszki
 • Gminy Roźwienica
 • Gminy Rokietnica
 • Gminy Chłopice
 • Gminy Wiązownica
 • Gminy Radymno
 • Gminy Pruchnik

 

Organizacje pozarządowe prowadzące dystrybucję w formie paczek:

 

 • Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Huta Brzuska 150, 37-740 Bircza
 • Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Stara Bircza, ul. Rynek 8/1, 37-740 Bircza
 • Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Leszczawa Górna 18, 37-740 Bircza
 • Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Brzeżawa 35, 37-751 Żohatyń
 • Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Kuźmina, 37-740 Bircza

 

 

Ponadto dystrybucję w Podprogramie 2021 w formie paczek prowadzą samodzielnie Ośrodki Pomocy Społecznej:

 

 • GOPS Horyniec Zdrój ul. Jana Sobieskiego 2B, 37-620 Horyniec Zdrój
 • GOPS Wielkie Oczy ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy
 • GOPS Stary Dzików ul. gen. Tadeusza Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików
 • GOPS Lubaczów ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów.
 • MOPS Lubaczów ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4, 37-600 Lubaczów
 • MOPS Radymno ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

 

Dystrybucję w Podprogramie 2021 w formie posiłków prowadzą:

 

 • Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Oratorium” Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła ul. Basztowa 15, 37-700 Przemyśl
 • Schronisko Dla Bezdomnych w Jarosławiu, ul. Sanowa 11, 37-500 Jarosław
 • Schronisko Dla Kobiet im. Brata Alberta, ul. Jasna 4, 37-500 Jarosław
 • Koło Przemyskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Przemyślu, ul. Marszałka Ferdynanda Focha 12, 37-700 Przemyśl
 • Caritas Dom Matki I Dziecka Archidiecezji Przemyskiej, ul. Prądzyńskiego 8, 37-700 Przemyśl
 • Parafia Rzymsko Katolicka p.w.NMP Nieustającej Pomocy ul. Zielińskiego 23, 37-700 Przemyśl

Podsumowanie Podprogramu 2021

 

W Podprogramie 2021 ZO Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu rozdysponował wśród osób potrzebujących 745 ton artykułów spożywczych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Ogółem wydano 143 tys. paczek żywnościowych i 127 tys. gotowych posiłków.
Z pomocy żywnościowej PKPS skorzystało 30.178 osób, w tym: 6621 dzieci do 15 roku życia, 3142 seniorów w wieku 65 lat lub więcej, 211 osób bezdomnych, 5103 osób niepełnosprawnych, 2335 uchodźców wojennych z Ukrainy.

Dla obiorców pomocy żywnościowej zorganizowaliśmy w Podprogramie 2021 221 działań towarzyszących/warsztatów mających na celu aktywizację i włączenie społeczne uczestników programu.


W warsztatach udział wzięło 1271 kobiet, 499 mężczyzn, 26 dzieci, 112 uchodźców z Ukrainy.