O projekcie

 

Projekt pt. "Synergia pomocy" realizowany jest przez Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu w ramach Działania 8.3 „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych”, Priorytet VIII Integracja społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2021 - 30.04.2023

 

Obszar realizacji projektu:

miasto Przemyśl

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych

w szczególności środowiskowych, opiekuńczych dla 40 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu  oraz wsparcie w opiece domowej dla 40 osób pełniących funkcje opiekuńcze wobec nich co wpłynie na zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym na obszarze Miasta Przemyśla w terminie do 30.04.2023

 

Kto może uczestniczyć w projekcie?

Grupą docelową jest 80 osób (70Kobiet 10Mężczyzn ) Uczestników projektu w tym 40 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym  funkcjonowaniu oraz dla 40 osób pełniących funkcje opiekuńcze wobec nich, niebędącą opiekunem zawodowym

i niepobierającą wynagrodzenia z tytułu sprawowania takiej opieki, najczęściej członka rodziny, pełniących funkcje opiekuńcze, OZ która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, zamieszkałych w mieście Przemyśl w woj. podkarpacki w rozumieniu

przepisów KC.

 

Etapy rekrutacji uczestników projektu

Rekrutacja do projektu odbędzie się w czterech edycjach:

III 2021, IX 2021, III 2022, IX 2022.

Każda edycja rekrutacji będzie prowadzona przez okres dwóch tygodni.

Formularze zgłoszeniowe będzie można składać osobiście w biurze projektu w Przemyślu w godz. 8-18 lub za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O zakwalifikowaniu do PR będzie decydować spełnienie kryteriów formalnych, liczba punktów przyznanych w oparciu o kryteria preferowane oraz kolejność zgłoszeń:

Kryteria rekrutacyjne formalne:

 1. status osoby starszej potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku min 60 lat:
 2. miejsce zamieszkania na terenie miasta Przemyśl
 3. wysokość dochodu posiada osoba starsza potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
 4. osoby pełniące funkcje opiekuńcze

 

Kryteria preferowane:

 1. osoby obiegające się o wsparcie w formie usług opiekuńczych których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na os samotnie
 2. gospodarującą lub na os w rodzinie), o którym mowa w ustawie o pomocy społ. (spec. kryterium NR4) 10 pkt
 3. osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia 10 pkt
 4. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 10 pkt
 5. osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwój 10 pkt
 6. osoby korzystające z PO PŻ (a zakres wsparcia dla tych os lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana os lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ) 10 pkt
 7. osoby które nigdy nie korzystały z usługi opiekuńczej 10 pkt

W wyniku przeprowadzonej Rekrutacji zostanie sporządzona lista uczestników oraz lista rezerwowa. W przypadku nieosiągnięcia wystarczającej liczby zakwalifikowanych osób do projektu zakłada się możliwość wydłużenia Rekrutacji.

Szacowanie wartości zamówienia z dnia 19.03.2021

Niniejsze zapytania ofertowe mają na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia. Przedstawione zapytania nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" Zapytanie służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

Zapytanie nr 1

Zapytanie nr 2

Zapytanie nr 3

Zapytanie nr 4

Zapytanie nr 5

 

Projekt pt. "Synergia pomocy" - dokumenty związane z udziałem

Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu informuje, iż udostępnione zostały dokumenty związane z udziałem w projekcie pt. "Synergia pomocy" realizowanym w ramach Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

 

Formularze zgłoszeniowe związane z udziałem w projekcie będzie można składać

od 14 marca 2022 do 27 marca 2022r. za pośrednictwem przesyłki pocztowej, poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w godz. od 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku, w Biurze projektu pod adresem: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl.

 


 

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego z dnia 22.03.2021

Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej  ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl w ramach rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi  z zakresu prowadzenia grup wsparcia w ramach realizacji projektu pt. Synergia pomocy realizowanego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały przedstawione w zapytaniu

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami

 


 

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego z dnia 22.03.2021

Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej  ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl w ramach rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty na stanowisko terapeuty opiekunów w ramach realizacji projektu pt. Synergia pomocy realizowanego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały przedstawione w zapytaniu

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami

 


 

 

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego z dnia 24.03.2021

Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej  ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl w ramach rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi prowadzenia warsztatów z zakresu technik i opieki nad osobą starszą wymagającą wsparcia w codziennym w ramach realizacji projektu pt. Synergia pomocy realizowanego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały przedstawione w zapytaniu

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami

 


 

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego z dnia 24.03.2021

Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej  ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl w ramach rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi  z zakresu doradztwa prawno- socjalnego w ramach realizacji projektu pt. Synergia pomocy realizowanego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały przedstawione w zapytaniu

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami

 


 

Informujemy, że wydłużamy termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych do projektu Synergia pomocy do dnia 25.04.2021 r. Zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych.

 

Informujemy, że wydłużamy termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych do projektu Synergia pomocy do dnia 09.05.2021r.

Zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych.  

Informujemy że z dniem 10.05.2021r. zakończyła się rekrutacja do I edycji projektu Synergia pomocy

 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu