Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego z dnia 08.07.2023 r.

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl w ramach rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi Szkolenia i warsztaty indywidualne z zakresu opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ramach projektu pt. „Nie jesteście Sami Jesteśmy z Wami” oraz doradztwa w zakresie rehabilitacji dla Uczestników projektu korzystających z usług Wypożyczalni realizowanego przez Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały przedstawione w zapytaniu.


 

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego z dnia 29.08.2022 r. 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl w ramach rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi Szkolenia i warsztaty indywidualne z zakresu opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ramach projektu pt. „Nie jesteście Sami Jesteśmy z Wami” oraz doradztwa w zakresie rehabilitacji dla Uczestników projektu korzystających z usług Wypożyczalni realizowanego przez Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały przedstawione w zapytaniu.


 

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego z dnia 29.08.2022 r. 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej Wybrzeże Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl w ramach rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty na realizację na realizację usługi Szkolenia i warsztaty indywidualne z zakresu opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ramach projektu pt. „Nie jesteście Sami Jesteśmy z Wami” realizowanego przez Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały przedstawione w zapytaniu.


 

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego z dnia 29.08.2022 r. 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl w ramach rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty na realizację na realizację usługi Szkolenia i warsztaty indywidualne z zakresu opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ramach projektu pt. „Nie jesteście Sami Jesteśmy z Wami” realizowanego przez Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały przedstawione w zapytaniu.


 

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego z dnia 29.08.2022 r. 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl w ramach rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty na realizację na realizację usługi Szkolenia i warsztaty indywidualne z zakresu opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ramach projektu pt. „Nie jesteście Sami Jesteśmy z Wami” realizowanego przez Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały przedstawione w zapytaniu.


 

Przemyśl, dnia 16.07.2018 r. Znak: 1/ZP/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w oparciu o zasadę konkurencyjności. 

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający:

Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Wybrzeże Marszałka J. Piłsudskiego 23,  37-700 Przemyśl NIP: 7951006980, REGON:  007023760-00655

zaprasza do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego

na realizację usługi transportowej wraz z załadunkiem i rozładunkiem artykułów spożywczych z magazynów PKPS  w  ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018 realizowanego przez Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykonawcą w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia może być osoba fizyczna osoba prawna bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w rzeczowym zakresie .

Usługa polegać będzie transporcie wraz z załadunkiem i rozładunkiem artykułów spożywczych na terenie miasta Przemyśl, na trasie Przemyśl-Jarosław, na  trasie Jarosław-Przemyśl pojazdem powyżej 3,5 tony w warunkach umożliwiających utrzymanie ich cech jakościowych w tym ciągu chłodniczego w celu zapobieżenia marnotrawieniu żywności

Zamawiający przewiduje termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.06.2019r.

Zamawiający zastrzega, iż w umowie znajdą się zapisy:

a) przewidujące karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego wykonawcy za realizację wykonanej usługi w miesiącu w przypadku rażąco nienależytego wykonania przez wykonawcę usługi na podstawie zawartej umowy.

b) zastrzegające zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy.

c) zastrzegające zamawiającemu możliwość dochodzenia od wykonawcy kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania niezapowiedzianej kontroli przebiegu i sposobu realizacji usługi.

e) Zamawiający w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w realizacji usługi zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

Kod CPV:

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

 

Warunki płatności

Rozliczenie wykonania usługi następować będzie w systemie miesięcznym na podstawie rejestru ilości kilometrów oraz rejestru ilości godzin rozładunku i załadunku, jeśli dotyczy prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury oraz dołączonego do niej rejestru godzin realizacji usługi, przekazanych nie później niż do 4 dnia miesiąca.

Za wykonanie rozliczonej usługi, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie, którego wysokość stanowi iloczyn liczby kilometrów zrealizowanej usługi oraz stawki.

Wypłata wynagrodzenia nastąpi w systemie miesięcznym każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje.

 

Określenie warunków zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć:

skrócenia okresu realizacji umowy.

 

Inne ważne informacje dotyczące zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu

 

Kryteria wyboru ofert

Kryterium cena – waga 100% (maksymalnie 100 pkt)

Opis sposobu obliczania ceny końcowej:

Zamawiający jako podstawę do wyliczenia kryterium cena weźmie łączną cenę wyliczoną z sumy ceny za 1 km usługi transportowej oraz 1 godziny załadunku /rozładunku.

Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do jednego grosza. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, Zamawiający przyjmie za właściwą cenę podaną słownie

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty realizacji zamówienia, w szczególności: koszty paliwa, w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zaliczkę na podatek od osób fizycznych, wymagane składki ZUS (ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, Fundusz Pracy i in.) od pracownika i pracodawcy w łącznej wysokości (czyli kwota brutto brutto); podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert (jeśli dotyczy)

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

C = (C min : C0) x 100

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

C min – najniższa cena spośród ważnych ofert,

C0 – cena badanej oferty.

Wartość „C” – liczba punktów przyznana danej ofercie za godzinę usługi.

 

Termin i sposób złożenia oferty cenowej: 

Pocztą na adres ul. Wybrzeże Marszałka J. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl

Osobiście w Biurze pod adresem ul. Wybrzeże Marszałka J. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Pocztą elektroniczną (skan podpisanej oferty) na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Termin złożenia oferty: do 30.07.2018 r.

Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na Formularzu Oferty wraz z wszystkimi załącznikami. Brak któregokolwiek z załączników skutkować będzie odrzuceniem oferty bez rozpatrzenia.